KONSULAT GENERALNY CHRL W GDAŃSKU  
AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
The 2nd Summer Youth Olympic Games  
Chiński Tydzień Kultury Tybetańskiej  
The Issue of Diaoyu Dao  
Poznaj Chiny  
China's Peaceful Development  
CRI Szlak Sztuk Walki w Chinach  
wizyta Prezydenta Komorowskiego w Chinach, 2011  
Three years after Wenchuan earthquake  
Celebrating 90th Anniversary of Founding of CPC  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Współpraca Naukowo-Techniczna między Chinami a Polską
2004/06/09

      Polska jest jednną z najlepszych partnerów chińskich z krajów europy wschodnej w dziedzinie wspólpracy naukowe-technicznej. Tematy współpracy dotyczą prawie wszystkich dziedzin  technicznych, tak jak gornictwa, hutnictwa, elektro-techniki,  trasportu, przemysłu chemicznego, budownictwa, rolnictwa, leśnictw, ogrodnictwa, geologii, meteorologii, ochrony środwiska oraz medcyny itd.  Współpracy są wykonane w ramach porozumień rządowych, umów poszczególnych resortów I instytutów.
      Współpraca naukowo-techniczna między Chinami a Polską ma bardzo długą historię. W dniu 20 lipca 1954 roku podpisana została Umowa o Współpracy Naukowo-Technicznej między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 13 Kwietnia 1995 roku ta umowa została wznowiona ze względu na głębokich zmian ekonomicznych I ustrojowych zachodzących w obu krajach. Do tej pory odbyło się 29 Sesji Chińsko-Polskiej Komisji ds.Współpracy Naukowo-Technicznej.
      Ostatna XXIX Sesja Chińsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej odbyła się w dniach 24-25 lutego 2000 r. W Pekinie. Delegacji chińskiej przewodniczyła Pani DENG NAN Wiceminister w Ministerstwie Nauki I Technologii ChRL. Delegacji polskiej przewodniczył Pan ANDRZEJ WISZNIEWSKI Minister Nuuki, Przewodniczacy Komitetu Badań Naukowych RP. Na tej Sesji przyjęto następujące postanowienia:
      1.Komisja przeanalizowała I przyjęła sprawozdanie Sekretarzy obu Stron o realizacji postanowień XXVIII Sesji.
      2.Komisja zaakceptowała kontynuację 49 tematów z XXVIII Sesji na XXIX Sesję, zaakceptowała 46 nowych tematów przedłożonych przez obie strony, a także zaakceptowała 22 tematy, które wymagają potwierdzenia przez obie strony.
      3.Komisja uzgodniła, że po ustaleniach między obu partnerami, projekty nie zatwierdzone na tej Sesji z powodu  ograniczeń czasowych, a także propozycje nowych tematów przekazane w okresie międzysesyjnym mogą być realizowane po ich zatwierdzeniu przez Komisję w drodze wymiany listów.
      4.Komisja przyjęła do wiadomości, że po reformie organizacyjnej rządu chinskiego, częstotliwość I szczebel sesji wspólnych komisji ds. współpracy naukowo-technicznej ChRL z innymi krajami zostały odpowiednio zmodyfikowane. W związku z tym, Komisja uzgodniła, że w przyszłości sesje Chińsko-Polskiej Komisji Będą odbywać się co dwa lata, a szczebel Komisji zostanie obniżony do poziomu departamentu ministerstwa.
      5.Komisja uzgodniła, że XXX Sesja Komisji odbędzie się w       Warszawie w pierwszym kwartale 2002 roku.
      W przeszłych czterydzieść siedem latach, Chiny i Polska współpracowały I wykonywały obszerne wymiany personalne w różnych dziedzinach. Wzajemne wyzyty delegacji wysokiego szczebla obu ministerstw nauki wspierały I wzmocniły stosunki współpracy naukowo-technicznej. W ostanich 10 latach wszystcy przwodniczące KBN kolejnych rządów wizytowali w Chinach, a z chin kilku ministrów nauki również było w Polsce.
      Współpraca I zamiana naukowa-techniczna między obu krajami przyczyniła do współpracy przemysłowej I gospodarczej w wielu dziedzinach. Współpraca w gornictwie zaowocowała wspólną produkcją maszyń górniczych. W przemyśle energetycznym I chemicznym wspólne badania i prace rozwojowe  przynosiły dużo korzyści dla obu stroń.
      W ciągi dwadzieściulecia reformy I otwarcia na świat w Chinach zachodziły ogromne zmiany. Rozwój nauki I techniki osiągnał duzy postęp. Stopniowo się zmniejsza dystans między chinami a krajami rozwiniętymi. Prowadzenie wymiany I wspólpracy naukowo-technicznej z zagranicą stanowi część składową wszechstronnej realizacji polityki zagranicznej. Dotychczas Chiny zawarły już międzynarodowe umowy o współpracy naukowo-technicznej lub współpracy gospodarczej z 96 krajami, nawiązały stosunki współpracy z 152 krajami I rejonami. W ponad 30 organizacjach naukowo-technicznych ONZ są przedstawiciele Chin. Pozarządowa współpraca I wymiana naukowo-techniczna są bardzo ożywione I odbywają się w szerszej skali. Organizacje naukowe Chin są członkami ponad 300 międzynarodowych organizacji naukowych. Chińska Akademia Nauk zawarła około 70 porozumień o współpracy z organami naukowo-technicznymi ponad 60 krajów rejonów.
      W lipcu 2000 r. Chińska Akademia Nauk ponownie podpisała Porozunienie o współpracy z Polską Akademią Nauk. Programy wykonawcze na latach 2000-2002 zostały także zatwierdzone.
      Bezpośredne współpracy naukowo-twchniczne między resortami Chin I Polski też są ożywione. Zawarte są umowy o współpracy między ministerstwami rolnictwa, budownictwa, łączności oraz ochrony środwiska.
      Częściami zawartych porozunień są:
      1.Umowa o Współpracy Naukowo-Technicznej w Dziedzinie Geodezji,  1983.04.25.
      2.Porozumienie o Wspólpracy Kultury I Nauki,  1985.09.30.
      3.Umowa o Współpracy Bezpośrednej Między Komitetem Nauki I Techniki ChRL a Komitetem Postępu Naukowo-Technicznego PRL, 1986.05.17.
      4.Umowa o Współpracy Naukowej Między Chińską Akademią Nauk a Polską Akademią Nauk,  1986.10.30.
      5.Umowa o Współpracy Naukowo-Technicznej między Ministerstwem Energii Elektrycznej I Wodnej ChRL a Ministerstwem Energetyki I Górnictwa PRL,  1986.11.
      6.Umowa o Współpracy Naukowo-Technicznej I  Gospodarczej między Ministerstwem Budownictwa ChRL a Ministerstwem Budownictwa I Gospodarki Przestrzennej PRL,  1989.03.
      7.Umowa o Współpracy Nauki Medycznej między Ministerstwem Zdrowia ChRL a Ministerstwem Zdrowia PRL,   1989.07.14.
      8.Porozumienie o Wspólpracy między Urzędami Patentowymi ChRL I RP,   1992.07.
      9.Porozumienie o Wspólpracy między Chińskim Stowarzyszeniem Naukowym a Naczelną Organizacją Techniczną Polski,   1994.12.03.
      10.Umowa o Współpracy między Ministerstwem Przemysłu Chmicznego ChRL a Ministerstwem Przemysłu I Handlu RP,   1994.09.22.
      11.Umowa o Współpracy Naukowej Między Chińską Akademią Nauk a Polską Akademią Nauk,   2000.07.19.Suggest To A Friend
  Print