KONSULAT GENERALNY CHRL W GDAŃSKU  
AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
The 2nd Summer Youth Olympic Games  
Chiński Tydzień Kultury Tybetańskiej  
The Issue of Diaoyu Dao  
Poznaj Chiny  
China's Peaceful Development  
CRI Szlak Sztuk Walki w Chinach  
wizyta Prezydenta Komorowskiego w Chinach, 2011  
Three years after Wenchuan earthquake  
Celebrating 90th Anniversary of Founding of CPC  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Przemowa Ambasadora Xu podczas Konferencji „Rola Chin na świecie"
(11 października 2014)
2014/10/14
 

SzanownyPanie PrzewodniczącyKlimczak,

Drodzy Przyjaciele,

Panowie i Panie,

Jest mi niezmiernie miło braćudział w dzisiejszej Konferencji, miećmożliwośćzgłębienia kwestii roli Chin na świecie razem z Państwem. Jużod ponad dwóch latpełnię funkcję Ambasadora Chin w Polsce, miałemprzyjemnośćuczestniczyćw wielu konferencjach, forach i tym podobnych wydarzeniach. Fakt, że tylu polskich przyjaciół jest zainteresowanych Chinami bardzo mnie wzrusza oraz napawa duma.

Chcącrozważać rolę Chin na świecie, należy najpierw zrozumieć realia tego państwa. Dlatego, chciałbymskorzystać zdanej mi szansy i opowiedziećPaństwu o tym, jakim właściwie krajem są Chiny.

Po pierwsze, Chiny to państwo o ponad 5- tysiącletniej historii kulturalnej. Cywilizacja chińskarozwijałasię nieustannie przez kilka tysięcy lat, zrodziławspaniałą, starożytnąchińskąnaukę, technologie oraz myśl filozoficzną, przyczyniłasię znacznie do cywilizacyjnego postępucałegoświata. Ponad dwa tysiące lat temu, chińscymyślicielenależący do klasycznej szkoły (filozoficznej) głębokorozważaliistotę relacji międzyludzkich, społecznych, człowieka i natury. Spośródwieluprądównajważniejsza jest prawdopodobniemyślkonfucjańska. Jej główneidee, miedzy innymi,umiłowaniepokoju, propagowanie harmonii, szacunek dla natury były kontynuowane i rozwijane przez długi czas. Te koncepty pozostająważnymiwartościami do dziś. Ukształtowałyone specyficzne podejście do życiaChińczyków,polegające na nieustannym dążeniu do samodoskonalenia, ideale harmonijnego współżycia

wspołeczeństwie, sposobie koegzystencji na świecie opartym na idei, którąmożnaująćnastępująco: „życzliwość

i zysk rozwijająsię razem, ale życzliwość jest ważniejsza od zysku”.

Po drugie, Chiny to kraj,którydoświadczył ponad 170 lat naprzemiennych niepowodzeń i wielkości. Współczesne Chiny przetrwały sto lat trudności, najazdówobcokrajowców, społecznychniepokojów, długotrwałego okresu głodu i słabości. Samodzielność ipokójzostałyosiągnięte tylko dziękinieustępliwemu hartowi duchachińskiego narodu i poświeceniu setek tysięcy ludzi. Jedyny w swoim rodzaju dorobek kulturalny, historycznedoświadczenia i realiapaństwasprawiły, ze Chiny nie mogłyodwzorować systemu politycznego i modelu rozwoju od jakiegokolwiek innego państwa, musiałyznaleźć swojawłasna nowa drogę. Współczesne Chiny mają za sobą ponad 60 lat rozwoju, metodąprób i błędówznalazływ końcu dla siebie ścieżkę kuprzyszłościodpowiadającą specyfice kraju. Chińskinaród, w przeciągukilkudziesięciu lat,przebyłdrogę rozwoju, której pokonanie krajom rozwiniętymzajęło kilkaset lat. Pokój i rozwój nie przychodząłatwo, dlatego Chińczycyszczególniecenią ten pierwszy i ze wszystkich siłdążą do tego drugiego jak również do prowadzenia pokojowej polityki przy jednoczesnym zachowaniu swojej niezależności.

Po trzecie, Chiny to kraj, który od ponad trzydziestu lat prowadzi politykę otwarcia na świat. Wprowadzenie jej w życie pod koniec lat 70-tych zeszłegowieku otworzyło wrotadla szybkiego postępuChin. Kraj wkroczył na tor szybkiego rozwoju, chińskagospodarka jest obecnie drugą na świecie, poziom życiazbliżasię do względniekomfortowego, przedsiębiorstwa w każdym sektorze doskonale prosperują. Jednakże, fakt, ze Chiny sądużym krajem wcale nie znaczy, że silnym: pod względem PKB per capita plasująsię mniej więcej na 80 miejscu na świecie, wg standardów ONZ, ponad 100 milionów ludzi pozostaje w biedzie. Chiny muszą jeszcze zmierzyćsię z wieloma problemami i wyzwaniami takimi jak: nierównomierny rozwój, kwestia zasobów naturalnych i środowiska. Trzeba skonsolidowaćwysiłki by promować zdrowy rozwójspołeczno-gospodarczy, doprowadzić do tego by 1.3 miliarda ludzi żyło w dostatku. Dlatego Chiny będąkontynuować transformacjęi prowadzenie polityki otwarcia by sprostaćwymaganiom związanym z rozwojem i uwolnić jeszcze większąkreatywnośćspołeczeństwa. Obecnie, Chiny kładąduży nacisk na ulepszenie procesu przemiany gospodarczej, co, w konsekwencji, będzie podstawądla głębokich zmian w społeczeństwiechińskim.

Takie są dzisiejsze Chiny-jaki wkładmogą wiec wnieść w światowyrozwój?

Po pierwsze, chińskieideałymogąstanowićpunktwyjścia do nowego sposobumyślenia dla dążącego do pokojowej koegzystencji świata. Chińska cywilizacja, oparta na konceptach humanitaryzmu i pokojowych aspiracji, znajduje odzwierciedlenie w sposobie odnoszenia sięChińczykówwzględem reszty świata oraz stanowi podstawę polityki zagranicznej państwa. Koncept pokojowej, ale niezmiennie niezależnej postawywzględemświatazewnętrznego, 5 Filarów Pokojowej Koegzystencji oraz promowanie budowy harmonijnego świata- te zasady zostałyukształtowane w przeciągu ponad 60lat prowadzenia nowej polityki zagranicznej. Wkład Chin w promowanie interkulturalnego dialogu oraz budowy sprawiedliwych i rozsądnychstosunkówmiędzynarodowychmożnauznać za przełomowy. W ostatnich latach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin nieprzerwanie dążyło do budowy nowego typu relacji dwóch wielkich potęg, jakimi są Chiny i Stany Zjednoczone, opartych na następujących czterech konceptach relacji z otoczeniem: bliskości, szczerości, obopólnejkorzyści i tolerancji. Rozwinięto nowe istotne idee, takie jak idea współistniejącejżyczliwości i zysku. Utworzono strefę ekonomiczna w rejonie (historycznego) Jedwabnego Szlaku, jak również nowy- dwudziestopierwszowieczny, morski „Jedwabny Szlak”. Współpracapomiędzy Chinami a EuropąŚrodkowo-Wschodniązostałanawiązana, opracowanorównieżpropozycjewejścia na wyższy poziom współpracy w ramach strefy wolnego handlu pomiędzy Chinami a ASEAN (Association of South-East Asian Nations). Wszystkie te dokonania spotkałysię z życzliwymprzyjęciemzarówno w skali regionalnej jak i międzynarodowej. Od teraz Chiny są gotowe przyjąć na siebie jeszcze więcejmiędzynarodowychobowiązków, wskazywaćdrogę w kwestiach spraw regionalnych i międzynarodowych, dbać o sprawiedliwość i równośća takżekontynuowaćdążenie do rozwiazywania sprzeczności i konfliktów w pokojowysposób. Chiny będądążyć do rozwijania ducha wzajemnej tolerancji i pracy w imięwspólnejkorzyści.

Po drugie, rozwój Chin przyczyni się w dużym stopniu do znacznego rozwoju całegoświata. Nieustannie podążającenaprzód Chiny podejmąsięodpowiadającym ich potencjałowiobowiązków, co, w efekcie, znajdzie odzwierciedlenie w nowej energii skierowanej dla światowegopostępu. Obecnie, wzrost gospodarczy Chin stanowi 30% globalnego. Chiny sąnajwiększym partnerem handlowym ponad 130-stu krajów. Jako kraj członkowski Rady Bezpieczeństwa ONZ, państwochińskieoddelegowałonajwięcej ludzi do udziału w akcjach mających na celu utrzymanie pokoju.Chiny wcielają w życiepolitykędługofalowego rozwoju, biorą aktywny udział i sąsilą napędową szukania rozwiązań dla globalnych problemów takich jak terroryzm, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo w sieci itd. W latach 2010-2012 Chiny udzieliły bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 32mld RMB, zakres tej pomocy nieustannie rośnie. Niedawnochińskiepaństwozadeklarowało pomoc krajom dotkniętym problemem wirusa Embolii,zarówno w formie doraźnej pomocy finansowej w wysokości 200mln RMBjak i artykułachspożywczych i innych dobrach. WHO i AU (Arica Union) otrzymały pomoc finansowa w wysokości 2mln USD każde. Ponadto, Chiny planująprzekazać 60mln RMB w ramach pomocy humanitarnej dla Iraku oraz Kurdyjskiego Rejonu Autonomicznego.

Po trzecie, transformacja Chin tworzy jeszcze więcej okazji dla odkrywania nowych wspólnychkorzyści dlacałegoświata. W ciągu ponad trzydziestu lat otwarcia Chin na świat, liczny rozmiar gospodarki kraju powiększyłsię 140 razy. Tym podobne fakty jednoznacznie wskazują, ze Chiny musza dążyć do współpracy z reszta świata w celu osiągnieciawspólnychkorzyści. Nowy etap chińskiej transformacji będziewiązałsię z jeszcze większymożywieniem gospodarki rynkowej, uwolnieniem ogromnego potencjałuwewnętrznegopobytu, wsparciem dla zagranicznych inwestycji firm i osób prywatnych. Dzięki temu Chiny będą w stanie utrzymaćdługofalowe,średnie tempo wzrostu gospodarczego a reszta świata skorzysta z nowopowstałych szans (do inwestycji, rozwoju itp.). W 2013 roku chińskie zagraniczne inwestycjeprzekroczyły 90mld USD, łącznawartość importu osiągnęłasumę prawie 2tys. mlddolarów. Prezydent i premier Chin spotkali się z przedstawicielami rządów ponad 300 krajów, podpisano blisko 800 umów o współpracy. W ciągu kolejnych pięciu lat, skumulowana suma importu przekroczy 10 tys. mldUSD, zagraniczne inwestycje bezpośrednie (FDI)przekrocząsumę 500 mld USD, za granicę w celach turystycznych wyjedzie 500 mln ludzi. Transformacja Chin przyczyni się do wzmocnienia globalnej gospodarki i systemu wolnego handlu, wspomoże zdrowy rozwójglobalizacji gospodarczej, pozytywnie wpływając na międzynarodowa interakcje i ogólnyrozwój. Najlepszym podsumowaniem powyższegomogąbyćsłowa prezydenta XiJinping: „Chiny marzą nie tylko o tym, aby ich obywatele realizowali swoje marzenia o szczęściu, ale również o tym, by te marzenia połączyłysię z pragnieniami obywateli całegoświata.”

Obecnie, w światowej opinii o Chinach mieszająsię glosy tak podziwu i szacunku jak i wątpliwości oraz krytyki. Oczywiście, jeszcze więcejmówisięo oczekiwaniach. Studia nad Chinami to bardzo rozległy temat, na pewno nie możnasformułować obiektywnej opinii na ich temat opierającsię tylko i wyłącznie na pobieżnych opisach i przekazie mediów. Niedawno miałem okazje rozmawiać z grupa młodych polskich polityków, którzywłaśniewrócili z podroży do Chin. Wszyscy zgodnie przyznali, ze rozwójChin, jaki zobaczyli na własne oczy zupełnie nie pokrywa się z ich wyobrażeniami o tym kraju. Mam wielka nadzieje, ze jeszcze więcej polskich przyjaciółbędziemiało szanse wyjechać do Chin i przekonaćsiębezpośrednio, jakienaprawdę jest to państwo, byćświadkami tego, jak rozwija się jego przyszłość.

Polska i Chiny to starzy przyjaciele. Polska, tak samo jak Chiny, możepochwalićsię bogatą i jedyną w swoim rodzaju kulturą, inteligentnym, ciężkopracującym narodem, tradycjąumiłowania pokoju oraz stabilnym wzrostem gospodarczym. Oba kraje nieustannie dążą do wzmocnienia swojej pozycji iwpływówzarówno w regionie jaki na arenie międzynarodowej. Odkąd dwa państwazawiązały strategiczne partnerstwo, wielopoziomowa komunikacja z dnia na dzień umacniaprzynoszącąobopólnekorzyściwspółpracę. Głęboko wierzę w to, że pogłębienie wzajemnego zrozumienia Chin i Polski oraz dalszy rozwójwspółpracy i kolejne kroki na drodze zacieśnienia relacji będąstanowić mocny grunt dla czterechfilarówchińsko-europejskich stosunków: pokoju, wzrostu, transformacji i cywilizacji.

Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja zakończysiędużym sukcesem. Dziękuję wszystkim!

Suggest To A Friend
  Print