Oficjalne oświadczenie Rządu Ludowego Autonomicznego Regionu Xinjiang-Ujgur w sprawie nieuzasadnionych sankcji wprowadzonych przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę
2021/03/29

22 marca Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada pod pretekstem tzw. problemu „praw człowieka” wprowadziły wobec osób i podmiotów związanych z chińskim Xinjiangiem jednostronne sankcje. Te barbarzyńskie działania poważnie naruszyły prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosowane w relacjach międzynarodowych oraz były wyrazem rażącej ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin i w pełni ujawniły zamiary, według których chciano pozbawić Xinjiang stabilności i zakłócić jego rozwój. Region Autonomiczny Xinjiang-Ujgur stanowczo sprzeciwia się temu postępowaniu i zdecydowanie je potępia!

 

Kwestie związane z Xinjiangiem nie są kwestiami etnicznymi, religijnymi, czy praw człowieka, są to kwestie walki z terroryzmem i separatyzmem. Jakiś czas temu prowokowane w kraju i zagranicą przez ekstremizm religijny, separatyzm etniczny i brutalny terroryzm (tzw. „trzy postacie zła”) siły planowały i przeprowadzały tysiące brutalnych i terrorystycznych ataków (incydentów) w Xinjiangu, w wyniku których zamordowano bardzo wiele niewinnych osób, a kosztów materialnych nie można było nawet oszacować. W obliczu poważnej i bardzo złożonej sytuacji antyterrorystycznej oraz żądań ze strony przedstawicieli wszystkich grup etnicznych, by uporać się brutalnymi przestępstwami o charakterze terrorystycznym oraz by zapewnić ochronę życia i mienia, niosąc wysoko sztandar praworządności socjalistycznej, działamy według hasła „jedną ręką atakujemy, drugą zapobiegamy”, co oznacza, że w granicach prawa surowo rozprawiamy się brutalnymi przestępstwami o charakterze terrorystycznym i przywiązujemy wielką wagę do zarządzania źródłem tego problemu. Poprzez różnorodne sposoby, takie jak promocja edukacji związana z praworządnością i zgodne z prawem stworzenie centrów edukacji zawodowej, w największym możliwym stopniu wyeliminowano zawiązki i warunki tworzenia się terroryzmu i ekstremizmu, w największym możliwym stopniu zagwarantowano również, by podstawowe prawa żadnej z grup etnicznych nie zostały naruszone przez terroryzm i ekstremizm. Działania te są zgodne z pragnieniami i oczekiwaniami ludzi ze wszystkich grup etnicznych, co do utrzymania wieloletniego pokoju i stabilności - jest to najlepsza gwarancja przestrzegania praw człowieka!

 

Po trudnej walce z terroryzmem, mającej na celu deradykalizację, sytuacja w Xinjiangu uległa satysfakcjonującym zmianom. Przez ponad cztery lata z rzędu nie było żadnych przypadków (incydentów) związanych z brutalnym terroryzmem. Wraz z ciągłym uruchamianiem dodatkowych środków Xinjiang może pochwalić się bezprecedensowymi osiągnięciami, takimi jak: rozwój gospodarczy i społeczny, poprawa warunków życia codziennego ludzi i gwarancja przestrzegania praw człowieka. Poczucie zysku, szczęścia i bezpieczeństwa ludzi ze wszystkich grup etnicznych znacznie się wzmocniło. Pierwsze z wymienionych osiągnieć to wysokiej jakości rozwój gospodarczy. Xinjiang wpisuje się w ogólny motyw przewodni pracy, tj. dąży do postępu przy zachowaniu stabilności, opiera się na nowym etapie rozwoju, wdraża nową koncepcję rozwoju, tworzy nowy wzorzec rozwoju oraz utrzymuje stabilny i zdrowy rozwój gospodarczy. W okresie realizacji „trzynastego planu pięcioletniego” PKB Xinjiangu wzrosło z 930,688 miliardów juanów do 1 379,758 miliardów juanów. W 2020 r. dochód rozporządzalny na mieszkańca w miastach i miasteczkach Xinjiangu wynosił 34 838 juanów, tj. 2,41 razy więcej niż w 2010 r.; dochód rozporządzalny na mieszkańca wsi wyniósł natomiast 14 056 juanów, tj. 2,82 razy więcej niż w 2010 r. Po drugie, życie ludzi znacznie się poprawiło. Xinjiang stawia interesy ludzi na najwyższej pozycji. Każdego roku ponad 70% ogólnych wydatków z budżetu publicznego przeznacza się na ochronę i poprawę warunków życia ludzi, tak aby owoce rozwoju były większe, bardziej sprawiedliwie rozdzielone i by przynosiły korzyści ludziom ze wszystkich grup etnicznych. Wszechstronnie promowana jest integracja edukacji miast i wsi, pełny zakres dziewięcioletniej edukacji obowiązkowej jest całkowicie dostępny, a w Xinjiangu południowym wprowadzono 15 lat bezpłatnej edukacji. W 2020 r. 1,558 mln wiejskich dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 4 do 6 lat, z całego regionu bezpłatnie skorzysta z opieki przedszkolnej, robimy więc wszystko co w naszej mocy. Będziemy w dalszym ciągu przeprowadzać bezpłatne badania zdrowotne kierowane do mieszkańców miast i wsi. Dla osób zarejestrowanych na terenach wiejskich będziemy wdrażać programy "najpierw diagnostyka i leczenie, a płatność w przyszłości" oraz "jednoetapowego" rozliczenia, nieustannie ulepszać system potrójnego zabezpieczenia medycznego, tj. podstawowego ubezpieczenia medycznego, ubezpieczenia od ciężkich chorób i pomocy medycznej, oraz budować "sieć " i "linię ochrony zdrowia" dla osób ze wszystkich grup etnicznych. Po trzecie, poczyniliśmy postępy w osiąganiu jedności narodowej. Xinjiang wszechstronnie realizuje politykę partii dotyczącą grup etnicznych, konsekwentnie wdraża system etnicznej autonomii regionalnej oraz podejmuje wysiłki w celu promocji dążeń do zjednoczenia wszystkich grup etnicznych oraz osiągniecia wspólnego dobrobytu i rozwoju. Według statystyk w latach 2010-2018 populacja Ujgurów wzrosła o 2,5469 mln osób, co stanowi wzrost o 25,04%, czyli więcej niż 13,99% wzrost populacji Xinjiangu, a także wyższy niż 22,14% wzrost populacji wszystkich mniejszości etnicznych, i znacznie wyższy niż 2,0% wzrost populacji Han. Przeprowadziliśmy szerokie działania na rzecz „zjednoczenia etnicznego w jedną rodzinę” i na rzecz wzmacniania tej jedności etnicznej. Ponad 1,1 miliona urzędników z całego regionu współpracowało z przedstawicielami ponad 1,6 miliona gospodarstw domowych wszystkich grup etnicznych, zaprzyjaźniło się z nimi i uznało za krewnych. Ich niezliczone dobre uczynki podbiły serca ludzi, zostały szczerze poparte i ciepło przyjęte przez ludzi ze wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu. Po czwarte - harmonia religijna. Xinjiang w pełni realizuje politykę partii w zakresie wolności wyznania i przekonań religijnych oraz gwarantuje możliwość normalnej praktyki religijnej i spełnianie potrzeb religijnych osób wierzących zgodnie z prawem. Warunki w miejscach kultu religijnego wciąż się poprawiają. Meczety na ogół wyposażone są w przyłącza wody, elektryczności, gazu, drogi dojazdowe oraz narzędzia komunikacyjne, radio i telewizję, oferują usługi medyczne, posiadają ekrany elektroniczne, komputery, wentylatory elektryczne lub klimatyzację, wyposażenie przeciwpożarowe, dyspozytory wody pitnej, a w Meczecie Dżummuah są również urządzenia umożliwiające ablucje i spłukiwane toalety, co znacznie ułatwia praktyki religijne wierzącym. Przetłumaczono i opublikowano klasyczne dzieła religijne, takie jak Koran i hadisy Al-Buchariego na 4 języki, tj. chiński, ujgurski, kazachski i kirgiski, stale poszerzane są możliwości zdobywania wiedzy religijnej przez wierzących. Instytut Nauki o Pismach Islamskich w Xinjiangu oraz jego 8 oddziałów, a także Szkoła Klasycznych Dzieł Islamskich z jej 10 akademiami religijnymi każdego roku przyjmują prawie 1000 studentów, tworząc stosunkowo kompletny system edukacji i szkoleń w zakresie Islamu. Po piąte, osiągnięto całkowite zwycięstwo w walce z ubóstwem. Xinjiang stosuje podstawowe strategie ukierunkowanego ograniczania ubóstwa i pomocy biednym, koncentrując się na programie „braku dwóch zmartwień i trzech gwarancji” oraz przyjmując szereg skutecznych środków, pozwalających na wygraną w walce z ubóstwem. Obecnie zgodnie z obecnymi standardami 3,0649 milionów ubogich mieszkańców wsi w Xinjiangu zostało wyrwanych z biedy, 3666 biednych wiosek pożegnało ubóstwo, a 35 biednych powiatów przestało być naznaczonych piętnem biedy. Wielowiekowy problem absolutnej biedy został historycznie rozwiązany.

 

Rezultaty stabilnego rozwoju Xinjiangu są oczywiste dla wszystkich, wielu światłych ludzi na całym świecie wyraziło dla nich swe uznanie. Od końca 2018 r. ponad 80 grup, wśród których należy wymienić przedstawicieli ONZ, dyplomatów zagranicznych wysłanych do Chin, przedstawicieli Sekretariatu Organizacji Współpracy Islamskiej, stałych przedstawicieli odpowiednich krajów w Genewie, dziennikarzy i przedstawicieli różnych grup wyznaniowych, łącznie liczących ponad 1200 osób z ponad 100 krajów i regionów, odwiedziło Xinjiang. Grupy te podczas wizyt w Xinjiangu doceniały osiągnięcia Chin w przeciwdziałaniu terroryzmowi, deradykalizacji i ochronie praw człowieka. Wiele krajów na świecie wysyłało wspólnie listy do przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ i Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka oraz zabierało głos na wielu wielostronnych spotkaniach w celu wyrażenia swej wysokiej oceny Xinjiangu w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i działań deradykalizacyjnych, ochrony wolności wyznania obywateli, promowania rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia ludzi. Na 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ ponad osiemdziesiąt krajów wyraziło solidarność i poparcie dla uzasadnionego stanowiska Chin w kwestiach związanych z Xinjiangiem w formie wspólnych lub indywidualnych wystąpień. Jednak mniejszościowe siły antychińskie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie wolą raczej wierzyć w kłamstwa kilku osób i nie słuchać wspólnego głosu ponad 25 milionów osób pochodzących ze wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu. Wolą raczej uczestniczyć w poślednim działaniu „trzech postaci zła”, niż spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że postęp w rozwoju praw człowieka w Xinjiangu jest faktem podstawowym. Sprawa ta dowodzi, że nie przejmują się oni prawdą, lecz zainteresowani są manipulacjami politycznymi i przeprowadzaniem ohydnej farsy, jaką są wprowadzane sankcje, w celu sztucznego stwarzania tak zwanych problemów związanych z Xinjiangiem, podważenia jego bezpieczeństwa i stabilności oraz utrudnienia rozwoju i wzrostu Chin.

 

Skarbem dla człowieka jest znajomość samego siebie, podobnie jest z państwem. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada ogłosiły się „sędziami w sprawach praw człowieka” i „nauczycielami w zakresie praw człowieka”, ale same słyną z kwestii notorycznego łamania tych praw. Jak powszechnie wiadomo, koloniści, tacy jak Amerykanie, czy Anglicy, w ciągu długich 400 lat historii handlu czarnymi niewolnikami przetransportowali ponad 12 milionów osób z Afryki do obu Ameryk, a podczas transportu zginęło 10 milionów osób. W dzisiejszych czasach ludzie, tacy jak George Floyd, w dalszym ciągu nie mogą złapać oddechu. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej od dawna wskazuje, że prawa osób pochodzenia afrykańskiego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w zakresie zdrowia, zatrudnienia, edukacji i przeprowadzania uczciwego procesu są narażone na naruszenia ze względu na systematyczną dyskryminację na tle rasowym. W latach siedemdziesiątych XIX wieku rząd kanadyjski włączył asymilację ludów tubylczych do oficjalnego porządku obrad, publicznie głosząc, że „zdusi rodowód Indian, poczynając od ich dzieci”, i wdrażając politykę eksterminacji kulturowej aborygenów poprzez tworzenie szkół z internatem. Według niepełnych statystyk ponad 150 tysięcy aborygeńskich dzieci zostało zmuszonych do uczęszczania do szkół, a ponad 50 tysięcy z nich zmarło na skutek złego traktowania. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ich sojusznicy popełnili jeszcze inne poważne zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Naruszali Konwencję Genewską w Afganistanie brutalnie zabijając niewinnych cywilów. Według statystyk wojna w Afganistanie spowodowała śmierć ponad 40 tysięcy cywilów, a około 11 milionów osób uważa się za uchodźców. Wojny przeciwko suwerennym państwom: Irakowi i Syrii, wypowiedziano nie posiadając prawdziwych dowodów. Wojny te pochłonęły niezliczone ofiary pośród niewinnych cywilów i rozproszenie niezliczonych rodzin. W samej Syrii 350 tysięcy ludzi zginęło w wyniku działań wojennych – całe rodziny zostały zabite lub zostały zmuszone do ucieczki. Wojna libijska zainicjowana przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i inne kraje spowodowała katastrofę humanitarną na ogromną skalę. Ponad 400 tysięcy ludzi nadal uważa się za uchodźców, a ponad 1 milion osób desperacko potrzebuje pomocy. Czy w obliczu licznych, powyżej wspomnianych zbrodni Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada mają prawo do używania, na każdym kroku, kwestii praw człowieka, by grozić innym i ingerować w wewnętrzne sprawy innych krajów? Kraje te powinny wstydzić się tego, jak deptają prawa człowieka w innych krajach i jak wpychają ludzi w otchłań rozpaczy. To wobec tych krajów powinny być zastosowane sankcje, powinny zostać pociągnięci do odpowiedzialności, osądzone przez historię i rozliczone przez sprawiedliwość!

 

Niniejszym wzywamy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę do zaprzestania manipulacji politycznych i stosowania podwójnych standardów w kwestiach praw człowieka, zaprzestania kwestionowania realnych więzów między grupami etnicznymi w Xinjiangu i zaprzestania wykorzystywania kwestii związanych z Xinjiangiem do szkodzenia interesom Chin i ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin. W ostatecznym rozliczeniu kłamstwa nie zastąpią prawdy. Wszystko, co uczynił Xinjiang, jest szczere, uczciwe i wytrzyma próbę czasu. Żadne siły zewnętrzne nie zdołają ingerować w harmonię i stabilność Xinjiangu, nie zdołają powstrzymać postępu w zjednoczeniu wszystkich grup etnicznych w Xinjiangu, nie zdołają również zatrzeć obiektywnych faktów dotyczących postępów w zakresie przestrzegania praw człowieka w Xinjiangu. Wszelkie próby i działania, mające na celu zniszczenie dobrobytu i rozwoju Xinjiangu, mogą jedynie obrócić się przeciwko sprawcom i przynieść im upokorzenie, skazane są również na haniebną porażkę.